Verditakst

Verditaksering av bolig- og næringseiendommer

Verditakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom.

En verditakst vil også være gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på eiendommen din.

Slik boligmarkedet er i dag er «holdbarheten» for taksten begrenset. Er taksten eldre enn 6 måneder bør du vurdere en ny eller oppdatert takst.

Verditaksten gir – i tillegg til oppmåling av arealene – en beskrivelse av eiendommen og konkluderer med en verdivurdering av:

Markedsverdi (normal salgsverdi): Det beløp som takstmannen anser at eiendommen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet. I verdivurderingen tas det blant annet hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle servitutter, utidsmessighet, festeforhold, fellesgjeld og en rekke andre forhold.

Teknisk verdi: En beregning av normale byggekostnader for tilsvarende nye bygninger på stedet oppført med aktuelle materialer og metoder. Det gjøres fradrag for gjenstående arbeid, slitasje og elde, ukurante konstruksjonsløsninger (som for eksempel dårlig isolasjon) mm. Normale tomtekostnader bestående av råtomtens verdi, tekniske grunnlagsinvesteringer og annen opparbeidelse som legges til. I bymessig bebyggelse ansettes en tomtebelastning som erfaringsmessig er gangbar for den aktuelle eiendommen.

Merk deg at en verditakst IKKE er en boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport.