Tetthetskontroll

Trykktesting med Blowerdoor og termografering. Årsaken til store deler av varmetapene i en bolig er utettheter i bygningskonstruksjonen. Dette gjør at kaldluft trekker inn og varmluft siver ut. Dette medfører at boligkomforten blir dårligere og oppvarmingskostnadene blir høyere.

For å avdekke disse varmetapene i boligen er en trykktest og eventuelt en termografering løsningen!

Trykktesten måler hvor tett, eller utett, boligen er, mens termograferingen lokaliserer luftlekkasjer og andre områder med høye varmetap som eksempelvis, dårlig eller manglende isolering og kuldebroer. Dette gjør det mulig å utbedre de aktuelle områdene punktvis.

Trykktesting er å måle hvor tett boligen er. Dette gjøres med å sette boligen under trykk og måle hvor mye luft som lekker inn, lekkasjetallet. Blowerdoor måler tettheten i en bygning og kalkulerer lekkasjetall ved et gitt undertrykk/overtrykk i bygget.

Dersom lekkasjetallet er over kravet eller ikke tilfredsstillende, for boliger 0,6 eller lavere (dvs. 0,6 luftskiftninger per time av boligens totale m3) som er kravet fra Norsk Standard, kan det gjennomføres undersøkelser for å lokalisere hvor luftlekkasjene er og hvilke lekkasjer som er så store at de anbefales utbedret. Dette kan gjøres og dokumenteres ved bruk av termografering og måling av lufthastighet på den enkelte lekkasjen.

Vi benytter kalibrerte måleinstrumenter under trykktestingen.

Krav til tilfredsstillende luftlekkasje varierer ut fra type boenhet og hvilke energikrav bygget er ført opp under.