Naturskade

Naturskade

 

Naturskader generelt

I Norge har vi en 2-delt erstatningsordning etter naturskader, og hvem som erstatter skaden, er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke.
Etter både naturskadeerstatningsloven (NNP) og naturskadeforsikringsloven (Ldir) er naturskade en skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Skader som skyldes lynnedslag, frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde, isgang, dyr, insekter, bakterier, sopp, råte og liknende, er ikke naturulykker som gir krav på erstatning etter disse ordningene.

 

Norsk Naturskadepool (NNP)

Etter naturskadeforsikringsloven er bygninger og innbo som er forsikret mot brannskade også forsikret mot naturskade. Alle forsikringsselskaper som tilbyr brannforsikring er medlemmer av Norsk Naturskadepool (NNP). Når bolig eller fritidshus er forsikret omfattes også tomt inntil 5 dekar rundt den forsikrede boligen eller fritidshuset. Norsk Naturskadepool (NNP) skal være kontaktleddet mellom forsikringsbransjen og myndighetene.

Takseringer blir organisert og betalt av forsikringsselskapet og skadene vil vanligvis bli besiktiget av en takstmann oppnevnt av forsikringsselskapet. Større skader som for eksempel etter Dagmar-stormen koordineres via en oppnevnt koordinator fra alle forsikringsselskapene samlet.
Hvis du ikke aksepterer selskapets valg av takstmann før takseringen, kan du ta kontakt med selskapet og evt bli enig om en annen takstmann.
Hvis du i tillegg til forsikringsselskapets takstmann ønsker å benytte en egen takstmann må du selv betale kostnadene i forbindelse med denne. Takstmannen skal være sakkyndig og habil.

Før det foreligger en endelig takst, kan det være nødvendig med flere besiktigelser. Hvis det etterhvert oppdages nye skader som ikke er tatt med i taksten, kan du kreve tilleggstakst og ytterligere erstatning.
Fastsetting av materialverdier skjer gjerne skjematisk, men mye av takseringsarbeidet bygger på takstmennenes egne vurderinger. Er du misfornøyd med taksten til forsikringsselskapets oppnevnte takstmann, må du snarest ta dette opp med forsikringsselskapet.

Mer om Norsk Naturskadepool kan du lese på www.naturskade.no.

Ikke alle forsikrede objekter har dekning for naturskade gjennom denne ordningen. Dette gjelder f.eks. campingvogner, biler og båter. Blir slike gjenstander skadet i en naturhendelse må du ha tegnet kaskoforsikring for å kunne få erstatning fra ditt forsikringsselskap.

 

 Den statlige naturskadeordningen igjennom Landbruksdirektoratet (Ldir)

Skader på eiendom som ikke kan forsikres ved en alminnelig forsikringsordning, kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet (Ldir). Den statlige naturskadeordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet (Ldir). Dersom det ikke finnes et vanlig forsikringstilbud for det som er skadet, kan du søke statlig naturskadeerstatning.
Skade på jord- og skogbruksareal samt veier som ligger utenfor de 5 dekar som kan dekkes av forsikring, herunder broer og betongkaier, er eksempler på slike arealer og objekter. Den statlige naturskadeerstatningen dekker reparasjon av det som er skadet, tilbake til samme standard som før skaden. Dette betyr at sikring mot nye skader eller forbedring av standard ikke dekkes. Dersom kostnader til reparasjon er større enn bruksverdien av det som er skadet, kan erstatningen avkortes eller nektes.
Når det har skjedd en skade på din eiendom, må du innen 3 måneder fra skadetidspunktet søke om erstatning fra Landbruksdirektoratet.
Dersom du tror at reparasjon av skaden vil koste mindre enn 50 000 kroner, kan du selv velge om du vil hente inn og legge ved takst, anbud, eller liknende. Du må sende inn egenoppgave med fakturaer og beskrivelser av reparasjonene som skal gjøres. Hvis reparasjonen vil koste mer enn 50 000 kroner, må du innhente ett anbud fra en entreprenør i tillegg til dokumentasjonen som nevnt over. Dersom reparasjonen vil koste mer enn 200 000 kroner, må du innhente to anbud fra ulike entreprenører. Du kan innhente takst fra takstmann i stedet for anbud, men kostnader til dette dekkes ikke. Les mer på www.naturskadeordningen.no.

Skadeutvalg

Myndighetene har i bestemmelse om Norsk Naturskadepool (NNP) fastsatt at det skal være et skadeutvalg. Skadeutvalget består av representanter for forsikringsselskapene, og har bl.a. som oppgave å samordne takseringen av bygningsskader ved større naturulykker.