Brannskjønn

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader. Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

Hvordan foregår et skjønn?

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

  • Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet», gjennomgang av oppgaven osv.
  • Det foretas befaring i den skadde bygning, hvor skjønnsmenn/fagkyndig registrerer oppbygning og skade.
  • Skjønnsmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.

Forsikringstakers rettigheter:

Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.

Erfaringsmessig endrer boligbehovene seg og forsikringstaker ønsker ofte å gjøre endringer. Det er da mest hensiktsmessig å fastsette skaden ved skjønn. Skadelidte får da et beløp til rådighet som kan brukes til å bygge opp en tilsvarende bolig på skadestedet til samme formål.

Skjønn anbefales som den mest fleksible og rette måte å gjøre opp en skade på.