Naturskade

Taksering – Forsikring

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Takseringer blir organisert og betalt av forsikringsselskapet og skadene vil vanligvis bli besiktiget av en takstmann oppnevnt av forsikringsselskapet. Større skader som for eksempel etter Dagmar-stormen koordineres via en oppnevnt koordinator fra alle forsikringsselskapene samlet. Hvis du ikke aksepterer selskapets valg av takstmann før takseringen, kan du ta kontakt med selskapet og bli enig om en annen takstmann.

Hvis du i tillegg til forsikringsselskapets takstmann ønsker å benytte en egen takstmann må du selv betale kostnadene i forbindelse med denne. Takstmannen skal være sakkyndig og habil.

Før det foreligger en endelig takst, kan det være nødvendig med flere besiktigelser. Hvis det etterhvert oppdages nye skader som ikke er tatt med i taksten, kan du kreve tilleggstakst og ytterligere erstatning.

Fastsetting av materialverdier skjer gjerne skjematisk, men mye av takseringsarbeidet bygger på takstmennenes egne vurderinger. Er du misfornøyd med taksten til forsikringsselskapets oppnevnte takstmann, må du snarest ta dette opp med forsikringsselskapet.

Skadeutvalg

Myndighetene har i bestemmelse om Norsk Naturskadepool fastsatt at det skal være et skadeutvalg. Skadeutvalget består av representanter for forsikringsselskapene, og har bl.a. som oppgave å samordne takseringen av bygningsskader ved større naturulykker.